Methenamine hippurate. Short-term catheterization in gynecologic surgery. a double-blind comparison of Hiprex and placebo

Knoff, T.

Tidsskrift for den Norske Laegeforening Tidsskrift for Praktisk Medicin Ny Raekke 105(7): 498-499

1985


ISSN/ISBN: 0029-2001
PMID: 3887639
Document Number: 4342
Artikkelen presenterer resultatene av en undersøkelse av metenaminhippurat (Hiprex) som profylakse mot postoperativ bakteriuri hos pasienter som i tilslutning til gynekologiske inngrep ble korttidsbehandlet med blærekateter. 60 pasienter inngikk i undersøkelsen, som ble gjennomført som en randomisert, dobbeltblind studie. Signifikant bakteriuri postoperativt ble påvist hos en av 31 pasienter i Hiprex-gruppen (3,2 %), hos 12 av 29 pasienter i placebogruppen (41,4 %). I Hiprex-gruppen viste to av 31 pasienter symptomer på urinveisinfeksjon (6,5 %), i placebogruppen åtte av 29 pasienter (31 %). En pasient i hver gruppe fikk moderat dyspepsi. På basis av dette og andre arbeider konkluderes det med at metenaminhippurat gir god profylakse mot postoperativ urinveisinfeksjon hos kateterbehandlede pasienter.

Document emailed within 1 workday
Secure & encrypted payments

Methenamine hippurate. Short-term catheterization in gynecologic surgery. a double-blind comparison of Hiprex and placebo