Treatment with Gaviscon in Hiatus Hernia. Preliminary Results

Sandmark, S.; Zenk, L.

Svenska Lakartidningen 61: 1940-1943

1964


PMID: 14161878
Document Number: 10258
Gaviscon har visat sig vara ett värdefullt hjälpmedel vid behandling av refluxoesophagit i samband med hiatus hernia, särskilt i fall med svag oesophagusmotorik. I dessa fall förmår tydligen ej oesophagusmuskulaturen att tömma det sura innehållet. Enbart Gaviscon har vid spastisk oesophagusmotorik visat sig vara otillräckligt, liksom behandling med enbart ataraktika eller spasmolytika. Vanligen har dock en kombination av Gaviscon med ataraktika eller spasmolytika givit bästa resultat. Undersökningen talar även för att den saltsyrebindande förmågan av olika preparat är av underordnad betydelse vid behandling av refluxoesophagit. Troligen är det viktigare att motverka benägenhet för reflux och försöka stärka en svag sfincterfunktion. Kontinuerlig registrering av surhetsgraden i ventrikeln med pH-elektrod in situ har visat, att verkningstiderna av antacida och spasmolytika är av en helt annan storleksordning än verkningstiderna i in vitro försök. Rovelstad och Maher (1962) fann, att pH i ventrikeln steg till värden över 3.5 under en genomsnittlig tid av 0.3 minuter efter intagande av Al (OH) 3-Mg (OH) 2. I kombination med anticholinergicum uppmättes motsvarande effekt under 4.2 minuter. I det närmaste samma resultat erhölls efter intagen föda. En del arbeten som publicerats sista åren (Bettarello, Tuttle och Grossman, 1960) anser atropinpreparat kontraindicerade vid behandling av refluxoesophagit. Enligt dessa ge atropin och liknande preparat en tonussänkning i den nedre oesophagussfinctern - man tar bort en del av patientens skydd mot reflux. Atropin försvagar även oesophagusperistaltiken och försvårar därigenom för patienten att tömma oesophagus. Samtidigt minskas även den normala slemsekretionen. Slemmet är troligen viktigt för en bra sfincterfunktion. Skall avslappande preparat användas vid oesophagitbehandling, bör de därför kombineras med något refluxhindrande preparat.

Document emailed within 1 workday
Secure & encrypted payments

Treatment with Gaviscon in Hiatus Hernia. Preliminary Results